Danışan Aydınlatma Metni

Değerli Danışanımız;

UYUM AİLE DANIŞMA MERKEZİ olarak 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında, uygulamalarımız ve haklarınız ile ilgili sizleri bilgilendirmek isteriz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri ve ilgili düzenlemeler gereği kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere, Kişisel Veri olarak nitelendirilmekte ve Veri Sorumlusu sıfatıyla tarafımızdan aşağıda açıklandığı kapsamda ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlenmektedir. “Kişisel Verilerinizin İşlenmesi” bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

1-Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacımız; İşlenen Kişisel Verileriniz mevzuatta belirtilen hukuka uygunluk sebepleri çerçevesinde, aramızda akdedilmiş olan danışmanlık sözleşmesinin ifası ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla işlenmekte ve saklanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Bu konuda www.uyumailedanismamerkezi.com adresinden ulaşabileceğiniz ve işbu aydınlatma metninin ekinde de tarafınıza sunulan “UYUM AİLE DANIŞMA MERKEZİ VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASINI” inceleyebilir, Danışmanlık Merkezimizden de bu konuda her zaman detaylı bilgi talebinde bulunabilirsiniz.

 2-Kişisel Verilerin İşlenmesinde Hukuki Sebepler ve Rıza; Şayet daha önceden alınmış rıza ve izniniz mevcut değilse, yasal zorunluluk gereği izninizi talep edeceğimiz durumlarda, işbu metnin ekinde yer alan açık rıza beyan formu ile izin iradenizi ortaya koyabilirsiniz. İzinlerinizi geri almak için her zaman izin verdiğiniz yöntemlerle yani yazılı olarak tarafımıza başvurabilirsiniz. Bu konuda www.uyumailedanismamerkezi.com adresinden detaylı bilgi edinebilirsiniz. 

 3-Kişisel Verilerin Paylaşımı ve Aktarımı; İşenen kişisel verileriniz, mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla, yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara elektronik ve fiziksel ortamların güvenliğinin sağlanması ile hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilecektir.

Tarafımızca, sadece yetkili idari ve resmi makamlara hukuka uygun bir talebin varlığı halinde aktarılabilecek kişisel verileriniz şunlardır;  Sizlerle nitelikli iletişim kurmak ve danışma faaliyetini verimli bir şekilde sürdürmek adına Kimlik Verilerinizden bazıları (Adı, Soyadı, T.C. Kimlik Numarası, Anne Baba Adı), danışma faaliyeti süresince iletişimimizin sekteye uğramaması ve acil bir durumda size ulaşılamadığında bir yakınınıza ulaşabilmek adına sizlerin ve bildireceğiniz “veli/vasii/yasal temsilcinizin” iletişim bilgilerinden bazıları (Eposta, Telefon Numarası), danışma faaliyeti süresinde finansal işlemleri gerçekleştirmek, danışma ücretinin tahsili ve muhasebeleştirilmesi adına müşteri işlem bilgilerinizden bazıları (Örneğin fatura bilgileri, banka bilgileri) ve istisnai durumlarda öğrencinin eğitim görmekte olduğu eğitim öğretim kurumunca gönderilen Öğrenci Okul Kayıt Dosyası Mündericatı verileriniz danışmanlık büromuzda işlenmekte ve mevzuatın izin verdiği süre ve sınırlar çerçevesinde muhafaza edilmektedir. Bunlar dışında herhangi bir kişisel verinizi işlemiyor ve kimseye aktarmıyoruz.( E-mail ile kurulan iletişimlerde kişisel verileriniz e-mail adresiniz üzerinden yurtdışına(e-mail adresinin menşei olan ülkelere) aktarılabilmektedir ve bu husus merkezimizin sorumluluğunda değildir. Ancak Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca bu bilgiyi sizlere aktarmak istiyoruz.)

Yine Tarafımızca sizin tarafınızdan bizimle paylaşıldığı suretle ve kadarıyla işlenen ancak kimseye aktarılmayan, Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz ise şunlardır; Sağlık ve Cinsel Hayat.  Tarafımızdan kişisel verileriniz, gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla işleyebilir ve saklayabiliriz. Ancak Özel nitelikli kişisel verileriniz hakkında hem elektronik hem de fiziki ortamda asla bilgi aktarımı yapılmamakta ve muhafazası konusunda her türlü güvenlik önlemi alınmaktadır.

Kişisel verileriniz tarafımızda “danışma faaliyeti sona erdikten sonra 5 yıl süre ile saklanmakta, daha sonra da “Saklama ve İmha Politikamız” uyarınca imha edilmektedir. Bu konuda www.uyumailedanismamerkezi.com adresinden ulaşabileceğiniz ve işbu aydınlatma metninin ekinde de tarafınıza sunulan “UYUM AİLE DANIŞMA MERKEZİ VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASINI” inceleyebilir, Danışmanlık Merkezimizden de bu konuda her zaman detaylı bilgi talebinde bulunabilirsiniz.   

Sizlerle gerçekleştireceğimiz online seanslarda da genel ve özel kişisel verileriniz yer almaktadır. Gerek yüz yüze gerekse online görüşmelerle gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerimizde KVKK yükümlülükleri ve önlemleri bakımından herhangi bir fark bulunmamaktadır. Yukarıda belirtilen tüm hususlar online seanslarımız için de geçerlidir. Kişisel verileriniz gerek mesleğimiz gerekse yasal düzenlemeler gereği kesinlikle tarafımızdan korunmaktadır. Zoom, Skype vb. uygulamalar üzerinden yapılan online görüşmelerimizde tarafımızdan kesinlikle hiçbir görüntü ya da ses kaydı alınmamaktadır. Aynı zamanda bu görüşmelerin danışan tarafından kaydedilmesi de hukuka aykırı olup bu konuda cezai ve hukuki yaptırımlar öngörülmektedir. Ancak bu online görüşme sağlanan uygulamaların (Zoom, Skype, vb) kendi bünyelerindeki gizlilik politikaları gereğince topladıkları veriler bizim sorumluluğumuzda değildir. Bu durumda veri sorumlusu üzerinden online görüşme yapılan uygulamadır. Bu sebeple ilgili uygulamaların internet sitelerinde yer alan Gizlilik Politikalarını incelemenizi önermekteyiz. Bu online görüşme sağlayan platformların veri tabanları yurtdışında bulunmaktadır. Bu sebeple, bu platform üzerinden yapılan online görüşmede yer alan tüm veriler sizin tarafınızdan yurt dışına aktarılmış olacaktır. Bu hususta veri sorumlusu konumunda bulunmadığımızdan  herhangi bir hukuki sorumluluğumuz da bulunmayacağını hatırlatırız.

 4-Kanun Kapsamındaki Haklarınız;  Kişisel veri sahipleri olarak bizzat danışmanlık büromuza fiziki olarak yapacağınız yazılı başvuru ile yahut Danışmanlık Merkezimize ait olan www.uyumailedanismamerkezi.com sitemizde iletişim bölümünde yer alan elektronik posta adresine iletebilirsiniz. İleteceğiniz başvurularınızın Türkçe olması esas olup, talebinize geri dönüş sağlayabilmek için ilgili başvurularınızda  ad, soy ad, T.C. kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeriniz veya iş yeri adresinizi bildirimenizi rica etmekteyiz. Başvurunuzda lütfen talebinizin ve talebinize konu verilerinizin neler olduğunu belirtmeyi unutmayın. Talebin niteliğine göre talebiniz tarafımızdan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde tarafınızdan Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret tutarları talep edilebilecektir.  Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatır, bu hususlar dışında öğrenmek istediğiniz bir husus olur ise bizimle iletişime geçmenizi rica ederiz.

 

UYUM AİLE DANIŞMA MERKEZİ 

PSİKOLOG EBRU ONAT ZOYLAN