Uygulanan Testler

Uygulanan Testler

WISC-R Zeka Testi

Bireysel olarak uygulanan bu test, 6-16 yaş grubuna yönelik bir bilişsel beceri değerlendirme testidir. 2 ile 2,5 saat arası uygulanan test, kurumumuzda Türk Psikologlar Derneği’nden eğitim sertifikasını almış uzmanlarımız tarafından uygulanmaktadır. Dünyada ve Türkiye’de en geçerli ve kapsamlı zeka testi olan WCZÖ- IV, güvenirlilik bakımından kanıtlanmış bir testtir. WCZÖ- IV testi, toplam 10 temel ve 5 yedek testten oluşmaktadır. WÇZÖ-IV testi genel hatlarıyla; Sözel Kavrama Alt Testi; Benzerlikler, Sözcük Dağarcığı ve Kavrama (Yedek alt testler: Genel Bilgi, Sözcük Bulma); Algısal Akıl Yürütme Alt Testi; Küplerle Desen, Resim Kavramları ve Mantık Yürütme Kareleri (Yedek alt test: Resim Tamamlama); Çalışma Belleği Alt Testi; Sayı Dizisi ve Harf-rakam Dizisi (Yedek alt test: Aritmetik); İşlemleme Hızı Alt Testi; Şifre ve Simge Arama (Yedek alt test: Çiz Çıkar) testlerinden oluşmaktadır.

 

WISC-IV  Wechsler Çocuklar İçin Zeka Testi 

6-16 yaş arasındaki çocukların zihinsel seviyelerini ölçmek için kullanılır. Sözel ve performans olmak üzere iki ana alt ölçeği bulunur. Bu alt ölçekler çocuğun kalıcı bilgi edinme, aritmetik-matematik becerisi, soyut düşünme, akıl yürütme, kelime bilgisi ve sözel ifade, kısa süreli işitsel dikkat, görsel hafıza ve görsel dikkat, görsel analiz ve sentez yeteneği, tepki ve çalışma hızındaki güçlü ve zayıf yönleri hakkında bilgi verir.

 

Peabody Resim-Kelime Tanıma Testi

Çocukların alıcı dil becerisini ölçen, Türkiye standardizasyonu yapılmış bir testtir. 2,5-18 yaş arasına uygulanabilir. Uygulama yaklaşık 20 dakika sürmektedir.

 

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

Okul öncesi çocukların ilkokula hazır oluş düzeyini belirleyen kapsamlı bir testtir.

 

GESSEL Gelişim Testi

36 ay – 72 ay arasındaki çocukların motor beceri, görsel algı, görsel hafıza, el-göz koordinasyonu, küçük kas becerilerini ölçer. Böylece bu yaş aralığındaki çocukların psiko-motor gelişimlerinin ne aralıkta olduğunu belirler.

 

Marmara İlköğretime Hazır Oluş Ölçeği

Marmara İlköğretime Hazır Oluş Ölçeği ülkemizde geliştirilmiş bir tarama ölçeğidir. Ölçek, 60-78 aylık (5-6,5 yaş) çocukların her gelişim alanında ve temel becerilerde, ilköğretime ne düzeyde hazır olduğunu tespit etmek amacıyla geliştirilmiştir. 

 

Moxo Dikkat Testi

MOXO dikkat performans testi 6 yaş ve üzeri kişiler için geliştirilmiş, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite tanısına yardımcı olan, bilgisayar üzerinden yapılan görsel ve işitsel çeldiricilerin –dikkat dağıtıcıların- kullanılarak kişinin dikkat performansını ölçen bir testtir. Doğru tanı koymada yardımcıdır ve güvenilirliği % 90 ‘ dır.

Test çocuklarda yaklaşık 15 dakika , yetişkinlerde 18 dakika sürmektedir.

MOXO DİKKAT PERFORMANS TESTİ KİMLERE UYGULANIRSA FAYDALI OLABİLİR?

Çocuklarda;

 • İstemesine ve çaba göstermesine rağmen derslerde başarılı olamayan
 • Küçüklükten beri hep hareketli olan, sık yaralanmaya ve kaybolmaya maruz kalan
 • Sınavlarda ve günlük hayatta zamanlama problemi yaşayan (evden hep en geç çıkan, sınavlarda soruları tamamlamayı yetiştiremeyen…)
 • Ödevlerini hep son ana bırakan, programlı çalışamayan, işleri sıraya koyamayan
 • Olaylara ve kişilere ani ve gereğinden fazla tepki veren
 • Öğretmen veya anne/baba tarafından sakin –hipoaktif- olmasına rağmen dikkatini toplayamayan veya devam ettiremeyen

Yetişkinlerde;

 • Normalden daha sık ev, iş, sevgili-eş değiştiren kişiler
 • Çabuk unutan, toplantılarda, derslerde dikkatini toplayamayan
 • Sık trafik kazası yapan
 • İş hayatında zekasından beklenen performansı gösteremeyen
 • Yoğun dikkat gerektiren işlerde çalışanlar; pilot, iş makinesi operatörü, borsa ve banka çalışanı

Erken tanı ve müdahalenin önleyici çözümler üretmede çok daha etkili olduğu varsayılırsa Moxo dikkat testi ile çocuklarda ve yetişkinlerde hangi durumların dikkat dağıttığını, dikkati toplama için uygun şartların, ortamın nasıl olması gerektiğiyle ilgili ayrıntılı bilgi verir.

 

CAS (COGNİTİVE ASSESMENT SYSTEM) – BİLİŞSEL DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

CAS 5-17 yaşları arasındaki bireylerin bilişsel değerlendirmelerinin yapılması için geliştirilmiştir. CAS’in dayandığı teoriye göre zeka 4 temel bilişsel parçadan oluşmaktadır. CAS, bu dört temel parçanın her birine dair alt testler aracılığıyla detaylı değerlendirme sunmaktadır.

En genel haliyle bu 4 temel parça şunları içermektedir;

Planlama: Bilişsel kontrolün sağlanması

Dikkat: Amaca ulaşmak için işlemlerin kullanılması, kararlılık, kendini kontrol ve belli bir süre içinde odaklanmış seçici bilişsel aktivitenin sağlanması

Eşzamanlı Bilişsel İşlemler: Bilgi üzerinde işlem yapmanın sağlanması için gerekli bazı zihinsel beceriler (Farklı uyaranları gruplama ve anlamlandırma gibi)

Ardıl Bilişsel İşlemler: Bilgi üzerinde işlem yapmanın sağlanması için gerekli bazı zihinsel beceriler (Uyaranları zincir benzeri özel bir dizi oluşturacak şekilde sıralama ve anlamlandırma gibi)

CAS, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olanların, öğrenme güçlüğü olanların, zihinsel engelli olanların, travmatik beyin hasarı olanların, ciddi duygusal bozuklukları olanların, üstün zekalıların değerlendirilmesi ve planlama problemi olanların belirlenmesi, başarının önceden kestirilmesi gibi durumlar için kullanılabilmektedir.

 

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu  Olan Çocukların Değerlendirilmesi

CAS, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocukların bilişsel işlem özelliklerinin değerlendirilmesi için uygun bir araçtır. Dikkat ve Planlama Ölçekleri bu tanı düşünüldüğündü özellikle önemlidir. Dikkat Ölçeği; bireyin, seçici dikkatte, uygun uyarıcıya yönelmede ve uygun olmayan uyarıcılara ise direnmede ne kadar başarılı olduğunun belirlenmesi konusunda uygulayıcılara olanak sağlar. Planlama Ölçeği; çocukların, bilişsel aktiviteleri organize etmede ve kendilerini programlamadaki düzeylerini belirlemede ne kadar başarılı olduklarının belirlenmesinde uygulayıcılara iyi bir değerlendirme aracı sağlar.

Öğrenme Güçlüğü Olanların Değerlendirilmesi

CAS, Öğrenme güçlüğünün altında yatan bilişsel işlemlerin değerlendirilmesi için de uygun bir araçtır. Örneğin, okumadaki şifre çözmeyle ilişkili Ardıl Bilişsel İşlem problemlerinin ortaya çıkmasına yardımcı olabilir. Eşzamanlı ve Ardıl Bilişsel İşlem Puanları okuduğunu anlamayla ilgili olabilir. Aynı şekilde, matematik problemlerinin çözümüyle ilgili Planlama güçlüklerinin belirlenmesinde kullanılabilir.

Zihinsel Engelli Olanların Değerlendirilmesi

Bir çocuğun zihinsel engelli olma ihtimalinin belirlenmesinde CAS iki açıdan kullanışlıdır. Birincisi, çocuğun eğitim yoluyla sonradan öğrendiği bilgilere çok az ihtiyaç duyan bir değerlendirme sağlar. Böylece çocuk bilgi eksikliği nedeniyle testlerde başarısız olmayacak ve doğal performansı puanlara tam olarak yansıyacaktır. İkincisi, birçok farklı bilişsel işlemin değerlendirilebilmesine olanak sağladığı için ayırıcı tanıya yardımcı olabilecektir.

 Travmatik Beyin Hasarı Olanların Değerlendirilmesi 

Dört PASS ölçeğinin her biri, travmatik beyin hasarına karşı hassas olan çok çeşitli bilişsel işlemlerin ölçümüne olanak sağlar. Organizasyon, dürtü kontrolü, dikkat, problem çözme ve planlama özellikle travmatik beyin hasarı olan çocuklarda sorun oluşturmaktadır (Savage ve Wollcott, 1994) ve CAS bu bilişsel fonksiyonları kapsamaktadır.

Ciddi Duygusal Bozuklukları Olanların Değerlendirilmesi

CAS, ciddi duygusal bozuklukları olan çocukların değerlendirilmesinde de yardımcı olabilecek bilgiler sağlar. Bu çocukların davranış kontrolü, diğer kişilerle yaşadıkları sosyal problemleri ve dürtüsellikle ilgili olarak yaşadıkları güçlükleri CAS Planlama ölçeğindeki düşük puanlarla ilişkilendirilebilir.

Üstün Zekalı Çocukların Değerlendirilmesi

CAS’in dört ölçeği de üstünlüğün değerlendirilmesi için gerekli olan bilişsel işlemlerin değerlendirilmesine olanak sağlar. CAS bilişsel işlemlerin geniş kapsamlı bir şekilde ölçümüne olanak sağlar ve geleneksel zeka testleriyle ölçülemeyen bilişsel alanlarda üstün olan bireyleri belirleyebilir. Ölçülen fonksiyonların daha geniş kapsamlı olması nedeniyle geleneksel testlerle belirlenenlere göre daha çeşitli alanlarda üstün olan çocukları belirleyebilir.

Planlama Problemleri Olanların Belirlenmesi

CAS, çocuğun planlama ve organizasyon düzeyini değerlendirmek için  sistematik ve yapısal bir yöntem sağlar (Weyandt ve Willis, 1994). Planlama alt testleri çocuğun etkinlikleri organize etmesine, uygun stratejiler kullanmasına, dürtüselliğine,  davranışlarını düzenlemesine ve değerlendirilmesine karşı hassastır.

Başarının Önceden Kestirilmesi

CAS, çocukların akademik başarılarını önceden kestirmeyi hedeflemektedir. Dört PASS  ölçeğinin her biri akademik performansın özel alanlarındaki başarı ve başarısızlıklarla ilişkilidir. Tam Ölçek Standart Puanı, temel başarının önceden belirlenmesinde en iyi göstergedir. Dört PASS ölçeğinin her birine ait standart puanlar da akademik performansın özel alanları ile ilişkilidir.